Miramare Hotels

KVKK

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=”nd_options_font_size_40_important_all_iphone nd_options_line_height_40_important_all_iphone”]MİRAMARE HOTELS 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ZAFER TURİZM OTELCİLİK VE İNŞ. A.Ş. (“MİRAMARE HOTELS”) (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. a) Veri Sorumlusu MİRAMARE HOTELS olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
 2. b) İşlenen Kişisel Veriler
  KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri:Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi

İletişim Bilgileri:Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri:Banka hesap bilgileri (Mail Order Formu)

İşlem Güvenliği:IP Adres, Log Kayıtları

Pazarlama:Çerezler, Anket

Diğer:Oda numarası, araç plaka bilgisi, sigara kullanım bilgisi, güvenlik kamera kayıtları, uçuş bilgileri, silah bilgileri

 1. c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Kişisel verileriniz,
 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirket’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • Şirket hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirket giriş-çıkışlarının kontrolünün gerçekleştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “b) fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.Kişisel verileriniz, Şirket hizmetlerine yönelik reklam, kampanya, yenilik ve promosyon süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
 • Güvenlik kameralarının bakım-destek hizmetinin temin edilebilmesi amacıyla anlaşmalı firma ile paylaşılacaktır.
 • Sağlık durumunuz ile ilgili acil durumlarda gerekli tedbirlerin alınması, gerekli yardımın rehberlik hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilmesi amacıyla sağlık durumuna ilişkin bilgi ilgili firma ve/veya kuruluş ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir
 • e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları.
 • Şirket bünyesinde tesis giriş-çıkış ve ortak alanlarında bulunan güvenlik kamera kayıtları aracılığıyla elde edilmesi.
 • f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • “Ilıca Mah. 310 Sok. No: 3 ILICA / MANAVGAT / ANTALYA.” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 • g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
  Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.h) Değişiklik ve Güncellemeler
  İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.miramarehotels.com adresinden ulaşılabilecektir.

[/vc_column_text][nd_options_spacer nd_options_height=”50″][vc_row_inner content_placement=”middle”][vc_column_inner width=”1/2″][nd_options_button nd_options_padding=”15px 35px” nd_options_align=”center” nd_options_font_weight=”nd_options_font_weight_bold” nd_options_font_family=”nd_options_second_font” nd_options_link=”url:http%3A%2F%2Fmiramarehotels.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fmiramare_hotels_kvkk_bilgi_talep_formu.pdf|title:B%C4%B0LG%C4%B0%20TALEP%20FORMU|target:_blank” nd_options_bg_color=”#6b3c1f” nd_options_text_color=”#ffffff” nd_options_font_size=”11″ nd_options_letter_spacing=”2″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][nd_options_button nd_options_padding=”15px 35px” nd_options_align=”center” nd_options_font_weight=”nd_options_font_weight_bold” nd_options_font_family=”nd_options_second_font” nd_options_link=”url:http%3A%2F%2Fmiramarehotels.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fmiramare_hotels_cerez_politikasi.pdf|title:%C3%87EREZ%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI|target:_blank” nd_options_bg_color=”#6b3c1f” nd_options_text_color=”#ffffff” nd_options_font_size=”11″ nd_options_letter_spacing=”2″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][nd_options_spacer nd_options_height=”50″][/vc_column][/vc_row]